CONSE

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Вива Пауталия“ стартира изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за проект № BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 възлиза на 185 511,70 лв. (176 236,12 лв. европейско съфинансиране и 9 275,58 национално съфинансиране).

Продължителност на проекта: 18 месеца.

Общата цел на проекта е укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика.

Специфични цели:

- Подобряване на управленския капацитет на социалните предприятия;

- Стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика;

- Разработка и прилагане на иновативни бизнес модели, стимулиращи развитието на социалните предприятия и гарантиращи устойчива заетост за хората в неравностойно положение чрез създаване на платформа за споделени ресурси на социалните предприятия

Очаквани резултати:

- Подобрено транснационалното сътрудничество между партньори от България и Белгия;

- Трансфер на 2 социални иновации:

- Идентифицирани 3 предложения за социални иновации и изградени умения за партньорство между транснационалните партньори в областта на социалните иновации;

- Подобрен управленския капацитет в 2 български соц.предприятия;

- Създадена обединяваща платформа и партньорска мрежа.

 

Дейности по изпълнение на проекта: 

-„Избор на външен изпълнител, който да осигури необходимия експертен персонал за подпомагане въвеждането на добри партньорски практики, касаещи развитието на социалната икономика, в изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ - ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / Дата 22.01.2019 г. (свали документацията тук)

- „Осигуряване на логистика на дейности по проект: G05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за организиране на пътувания на експерти и представители на целевите групи до Белгия за участие в съвместни мероприятия; Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на работна среща и семинар с белгийски експерти в България - ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 2 / Дата 30.01.2019 г. (свали документацията тук) 

 

Повече информация за проекта, дейностите и резултатите му на www.conse.eu

 

Проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“.

Project Management

“No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra.” — H.E. Luccock

Delivering project outcomes on time and within budjet requires strong managing, orgaizational and problem-solving skills. Our team members possess the necessary knowledge, skill-set  and motivation for sucsessful project implementation and management. Our experts are specialized in the fields of economy, finance, law, public procurement, environmental protection, sociology. 

Project Development

“We will either find a way, or make one.” –– Hannibal

Our team of creative professionals is specialized in the identification of project parameters in accordance with the specific needs of our partners. We have successfuly developed a great number of project proposals, which were approved for funding and implemented. 

European Grant Schemes

As project partner or sub-contractor, Viva Pautalia contributes with a range of consultancy activities for successful identification of appropriate funding opportunities among European Grant Schemes.