CONSE

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Вива Пауталия“ стартира изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за проект № BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 възлиза на 185 511,70 лв. (176 236,12 лв. европейско съфинансиране и 9 275,58 национално съфинансиране).

Продължителност на проекта: 18 месеца.

Общата цел на проекта е укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика.

Специфични цели:

- Подобряване на управленския капацитет на социалните предприятия;

- Стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика;

- Разработка и прилагане на иновативни бизнес модели, стимулиращи развитието на социалните предприятия и гарантиращи устойчива заетост за хората в неравностойно положение чрез създаване на платформа за споделени ресурси на социалните предприятия

Очаквани резултати:

- Подобрено транснационалното сътрудничество между партньори от България и Белгия;

- Трансфер на 2 социални иновации:

- Идентифицирани 3 предложения за социални иновации и изградени умения за партньорство между транснационалните партньори в областта на социалните иновации;

- Подобрен управленския капацитет в 2 български соц.предприятия;

- Създадена обединяваща платформа и партньорска мрежа.

 

Дейности по изпълнение на проекта: 

-„Избор на външен изпълнител, който да осигури необходимия експертен персонал за подпомагане въвеждането на добри партньорски практики, касаещи развитието на социалната икономика, в изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ - ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / Дата 22.01.2019 г. (свали документацията тук)

- „Осигуряване на логистика на дейности по проект: G05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за организиране на пътувания на експерти и представители на целевите групи до Белгия за участие в съвместни мероприятия; Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на работна среща и семинар с белгийски експерти в България - ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 2 / Дата 30.01.2019 г. (свали документацията тук) 

 

Повече информация за проекта, дейностите и резултатите му на www.conse.eu

 

Проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“.