CONSE

ПРЕС-СЪОБЩЕНИЕ

Сдружение „Вива Пауталия“ стартира изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез процедура „Транснационални партньорства“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз за проект № BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 възлиза на 185 511,70 лв. (176 236,12 лв. европейско съфинансиране и 9 275,58 национално съфинансиране).

Продължителност на проекта: 18 месеца.

Общата цел на проекта е укрепване на транснационалното сътрудничество, обмяна на опит, внедряване на добри практики, модели и ИКТ за насърчаването на социалното предприемачество чрез стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика.

Специфични цели:

- Подобряване на управленския капацитет на социалните предприятия;

- Стимулиране участието на частните предприятия в социалната икономика;

- Разработка и прилагане на иновативни бизнес модели, стимулиращи развитието на социалните предприятия и гарантиращи устойчива заетост за хората в неравностойно положение чрез създаване на платформа за споделени ресурси на социалните предприятия

Очаквани резултати:

- Подобрено транснационалното сътрудничество между партньори от България и Белгия;

- Трансфер на 2 социални иновации:

- Идентифицирани 3 предложения за социални иновации и изградени умения за партньорство между транснационалните партньори в областта на социалните иновации;

- Подобрен управленския капацитет в 2 български соц.предприятия;

- Създадена обединяваща платформа и партньорска мрежа.

 

Дейности по изпълнение на проекта: 

-„Избор на външен изпълнител, който да осигури необходимия експертен персонал за подпомагане въвеждането на добри партньорски практики, касаещи развитието на социалната икономика, в изпълнение на проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“ - ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 1 / Дата 22.01.2019 г. (свали документацията тук)

- „Осигуряване на логистика на дейности по проект: G05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“ по приоритетна ос 4 „Транснационални партньорства“, финансиран от програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Избор на изпълнител за организиране на пътувания на експерти и представители на целевите групи до Белгия за участие в съвместни мероприятия; Обособена позиция 2: Избор на изпълнител за организиране и провеждане на работна среща и семинар с белгийски експерти в България - ПУБЛИЧНА ПОКАНА Номер 2 / Дата 30.01.2019 г. (свали документацията тук) 

 

Повече информация за проекта, дейностите и резултатите му на www.conse.eu

 

Проект BG05M9OP001-4.003-0036 „Споделена мрежа на социалните предприятия“.

Завършва проект - FEMTERPRISE

17.01.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Завършва проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени" съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония

 

На 17.01.2018г. завършва проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени".

FEMTERPRISE даде своя принос за подобряването на условията за бизнес развитие в трансграничния регион на България и Македония чрез прилагане на иновативен неформален подход за укрепване на предприемаческия капацитет на 30 млади жени-предприемачи и стимулиране на създаването на социални предприятия.  Общият бюджет на проекта беше 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро национално съфинансиране на Република Македония.   

Конкретният принос на проекта за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса в трансграничния регион на България и Македония се изразява в:

1) Създаване на устойчива трансгранична FEMTERPRISE мрежа на жените предприемачи, която цели да изгради взаимноизгодни бизнес отношения като свърже жени предприемачи и социални предприемачи от България и Македония с ментори и потенциални инвеститори. Основоположниците на мрежата – 30 млади жени с предприемачески потенциал и 30 доброволни ментори, бизнес персони, потенциални инвеститори и други заинтересовани страни бяха идентифицирани и въвлечени в мрежата посредством изследване, проведено в рамките на проекта.       

2) Укрепване на предприемаческия капацитет на 30 млади жени на възраст между 18 и 29 години от трансграничния региона и създаване на възможности за тяхната професионална и социална реализация посредством участието им в предприемачески тренинг, онлайн състезание и семинар за укрепване на мрежата FEMTERPRISE, където участничките демонстрираха своите идеи пред потенциални инвеститори и заинтересовани страни. 

3) Разработване на платформата FEMTERPRISE - иновативен онлайн инструмент за подкрепа, изграждане на капацитет, наставничество и работа в мрежа между жени предприемачи, ментори, потенциални клиенти и инвеститори.

4) Насърчаване на създаването в региона на социални предприятия, управлявани от жени чрез разработването на 6 концепции за социални предприятия и превръщането на една от тях в реално съществуващо социално предприятие.

5) Промотиране на предприемаческата култура и социалното предприемачество посредством платформата и реализираните в рамките на проекта онлайн промоционална кампания, промоционални материали, Наръчник за социално предприемачество и прессъобщения.                                                     

Проектът разполагаше с бюджет от 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро представляват принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро представляват национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро представляват национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта беше 15 месеца. Проектът се изпълни от Асоциация на жените предприемачи "УНИКУМ-КОС" - Куманово в партньорство със сдружение „Вива Пауталия“ – Кюстендил.  

Повече за FEMTERPRISE можете да научите на www.femterprise.com и  https://www.facebook.com/femterprise/

 

Проектът FEMTERPRISE е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Ресторант за здравословна храна решава проблеми със затлъстяването на деца и младежи в трансграничния регион на България и Македония

03.01.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

В началото на ноември 2017г. участничките в проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени", подкрепени от техните ментори, представиха своите концепции за социални предприятия пред заинтересовани страни и потенциални инвеститори от трансграничния регион на България и Македония. Независимо трансгранично жури имаше тежката задача да излъчи концепция-победител. Единодушно експертите избраха Ресторант за здравословна храна „Робин Фууд“.     

От ноември до януари екипът на Робин Фууд, с помощта на професионални ментори и екипа на FEMTERPRISE, усилено работи по превръщането на концепцията си в реално социално предприятие. Беше идентифицирана социалната мисия на Робин Фууд, след което участничките разработиха детайлен бизнес план, предприятието беше регистрирано и се пристъпи към търсене на финансиране. Предприятието е базирано в Куманово, Република Македония, където ще се намира и бъдещият ресторант.

В рамките на проект FEMTERPRISE бяха разработени и предоставени общо 6 концепции за социални предприятия в трансграничния регион на България и Македония. Можете да разгледате всички представени концепции и да дадете своята подкрепа за тях като се регистрирате като предприемач, ментор или инвеститор в Мрежата на жените-предприемачи www.femterprise.com.

Мрежата FEMTERPRISEима за цел да даде възможност на жени предприемачи и социални предприемачи от България и Македония да се свържат с ментори и потенциални инвеститори като създадат взаимноизгодни бизнес отношения.Повече за FEMTERPRISE и конкретно за ресторант Робин Фууд можете да научите като следите нашата Фейсбук страница, както и от промоционалното ни видео.     

Общият бюджет на проекта е 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро са принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро са национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро са национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

 

Проектът FEMTERPRISE е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Онлайн платформа дава поле за изява на жени-предприемачи от България и Македония

22.12.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Женската креативност и предприемачески потенциал са недостатъчно използван източник на икономически растеж и работни места, който трябва да бъде доразвит и популяризиран сред потенциални инвеститори. При създаването и управлението на бизнес, жените се сблъскват с повече трудности, отколкото мъжете, свързани предимно с достъпа до финансиране, обучение, работа в мрежа както и при съвместяване на бизнеса и семейството.

Проектът "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени" се стреми да осигури подкрепяща творческа среда за млади жени предприемачи с цел те успешно да създадат свои социални предприятия и да предоставят иновативни и устойчиви решения на социалните и екологични проблеми в граничния регион на България и Македония.

В рамките на проекта беше разработена платформата  www.feterprise.com  - иновативен онлайн инструмент за подкрепа, изграждане на капацитет, наставничество и работа в мрежа между жени предприемачи, ментори, потенциални клиенти и инвеститори.  

От платформата могат да се възползват:

  1. Всички, които биха желали да обогатят знанията си това как се стартира и моделира социален бизнес; 
  2. Дами, които имат интересни бизнес идеи и желаят да ги представят пред заинтересовани страни и потенциални инвеститори.
  3. Професионалисти във всякакви сфери, които биха желали да отделят от свободното си време и да дадат съвет на FEMTERPRISE предприемачите как да подобрят и реализират идеите си;
  4. Потенциални инвеститори, които искат да вложат парите си в добри бизнес модели.

Необходимо е само да се регистрирате като предприемач, ментор или инвеститор на https://femterprise.com/bp/register/.  

Общият бюджет на проекта е 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро са принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро са национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро са национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

 

Проектът FEMTERPRISE е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Млади дами предлагат иновативни решения на наболели социални проблеми в трансграничния регион на България и Македония

15.12.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

В продължение на три месеца участничките в проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени", подкрепени от техните ментори, разработваха своите идеи за социални предприятия. Шест отбора се състезаваха помежду си за голямата награда – реализация на тяхното предприятие.  

В началото на ноември отборите представиха своите концепции пред заинтересовани страни и потенциални инвеститори от региона, а независимо трансгранично жури имаше тежката задача да излъчи концепция-победител. След драматична надпревара, журито единодушно избра екип „Робин Фууд“ за победител. Специалната награда на публиката за най-харесвана концепция в социалните мрежи беше присъдена на екип „Заедно“. 

Можете да разгледате всички представени концепции и да дадете своята подкрепа за тях като се регистрирате като предприемач, ментор или инвеститор в онлайн Мрежата на жените-предприемачи www.femterprise.com. Мрежата има за цел да даде възможност на жени предприемачи и социални предприемачи от България и Македония да се свържат с ментори и потенциални инвеститори като създадат взаимноизгодни бизнес отношения. 

Главната цел на проект FEMTERPRISE е да се подобрят условията за бизнес развитие в трансграничния регион чрез прилагане на иновативен неформален подход за укрепване на предприемаческия капацитет на жени-предприемачи на възраст 18-29 години и стимулиране на създаването на социални предприятия.

Общият бюджет на проекта е 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро са принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро са национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро са национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.

 

Проектът FEMTERPRISE е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Трансгранична мрежа насърчава женското предприемачество в България и Македония

10.11.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Трансгранична мрежа насърчава женското предприемачество в България и Македония

Сдружение „Вива Пауталия“ – гр. Кюстендил в партньорство с Асоциация на жените-предприемачи „Уникум-кос“ – Куманово проведоха трансграничен семинар за консолидиране на Мрежата на жените-предприемачи  FEMTERPRISE.

Събитието имаше за цел да представи пред ментори, потенциални инвеститори и заинтересовани страни от България и Македония създадените в рамките на проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени" 6 концепции за социални предприятия. Специално трансгранично жури излъчи концепцията – победител в състезанието FEMTERPRISE. Печелившият екип - „Ресторант за здрава храна Robin Food” ще получи допълнителна подкрепа за реализиране на идеята си и превръщането й в реално съществуващо социално предприятие. В рамките на семинара участниците обсъдиха идеи за осигуряване на устойчивостта на мрежата и нейното мултиплициране.

Главната цел на проект FEMTERPRISE е да се подобрят условията за бизнес развитие в трансграничния регион чрез прилагане на иновативен неформален подход за укрепване на предприемаческия капацитет на жени-предприемачи на възраст 18-29 години и стимулиране на създаването на социални предприятия. Общият бюджет на проекта е 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро са принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро са национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро са национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.              

В рамките на проекта беше създадена платформа за насърчаване на женското предприемачество www.femterprise.com, която представлява онлайн изражението на създадената в рамките на проект FEMTERPRISE Трансгранична мрежа на жените предприемачи.   Мрежата има за цел да даде възможност на жени предприемачи и социални предприемачи от България и Македония да се свържат с ментори и потенциални инвеститори като създадат взаимноизгодни бизнес отношения. Можете да направите своята регистрация като предприемач, ментор или инвеститор в платформата FEMTERPRISE на http://femterprise.com/bp/register/.

 

Проектът FEMTERPRISE е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Платформата www.femterprise.com e завършена

11.09.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

С удоволствие ви информираме, че платформата www.femterprise.com беше завършена. Платформата представлява онлайн изражението на създадената в рамките на проект FEMTERPRISE Трансгранична мрежа на жените предприемачи.

 

Мрежата има за цел да даде възможност на жени предприемачи и социални предприемачи от България и Македония да се свържат с ментори и потенциални инвеститори като създадат взаимоизгодни бизнес отношения. Мрежата позволява на потребителите да създават профили, да развиват партньорства, да обменят и популяризират своите идеи сред инвеститори и заинтересовани страни, като по този начин се цели насърчаване на предприемачеството и създаването на предприятия, ръководени от жени.

 

Чрез регистрацията и присъединяването си към мрежата потребителите получават пълен достъп до ресурсите й безплатно. Можете да създадете своя профил като предприемач, ментор или инвеститор и да започнете да развивате партньорства още сега, с един клик на http://femterprise.com/bp/register. След приключване на регистрацията си, моля не забравяйте да завършите пълния си профил!

 

Проектът FEMTERPRISE е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

На 6, 7 и 8 ноември 2017г. ще се състои семинар

23.10.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 6, 7 и 8 ноември 2017г. ще се състои семинар за консолидиране на Мрежата на жените-предприемачи FEMTERPRISE. Събитието ще се проведе в хотел „Етно Село – Тимчевски“ и има за цел да представи пред ментори, потенциални инвеститори и заинтересовани страни създадените в рамките на проекта 6 концепции за социални предприятия. Специално трансграннично жури ще излъчи концепция – победител в онлайн състезанието FEMTERPRISE. Печелившият екип ще получи допълнителна подкрепа за реализиране на идеята си и превръщането й в реално съществуващо социално предприятие. В рамките на семинара участниците ще обсъдят идеи за осигуряване на устойчивостта на мрежата и нейното мултиплициране.

 

Напомняме, че можете да направите своята регистрация като предприемач, ментор или инвеститор в Мрежата на жените предприемачи FEMTERPRISE на http://femterprise.com/bp/register.

 

Проектът FEMTERPRISE е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Press Release: Start of the project FEMTERPRISE

07.11.2016  PRESS RELEASE

 

Start of the project “FEMTERPRISE – Fostering the creation of social enterprises by strengthening the entrepreneurial potential of young women” co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme

 

On 17.10.2016 the Ministry of Regional Development and Public Works of the Republic of Bulgaria, acting as Managing Authority of the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria-The former Yugoslav Republic of Macedonia and the Association of Women Entrepreneurs "UNIKUM-KOS" from Kumanovo, the former Yugoslav Republic of Macedonia acting as Lead Partner concluded the Subsidy Contract №РД-02-29-221/17.10.2016 thus marking the start of the project “FEMTERPRISE – Fostering the creation of social enterprises by strengthening the entrepreneurial potential of young women”. 

 

FEMTERPRISE overall objective is to improve the conditions for business development in the cross-border area by applying innovative non-formal approach for strengthening the entrepreneurial capacity of female entrepreneurs aged 18-29 and fostering the creation of social enterprises. The Bulgarian partner in the project is Viva Pautalia Association from Kyustendil, Bulgaria, acting as Partner №2.

 

FEMTERPRISE will contribute to the improvement of the competitiveness of regional businesses in the cross-border area of Bulgaria and the former Yugoslav Republic of Macedonia  by: 1) establishing a sustainable cross-border  FEMTERPRISE Network of Women Entrepreneurs; 2) strengthening the entrepreneurial capacity and creating opportunities for professional and social realization of young female entrepreneurs; 3)developing the FEMTERPRISE platform – an innovative supportive online tool for capacity building, mentoring and networking between female entrepreneurs, mentors, potential clients and investors; 4) fostering the creation of female –run social enterprises in the region; 5)promoting entrepreneurial culture and social entrepreneurship.

 

The overall budget of the operation is EUR 110 217, 35 from which EUR 93 684, 73 represents EU contribution through IPA funds, EUR 9 559, 87 represents Bulgarian national public contribution and EUR 6 972, 75 represents former Yugoslav Republic of Macedonia national public contribution. The implementation period of the project is 15 months.

 

The project is co-funded by EU through the Interreg-IPA CBC Bulgaria–the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme.

 

07.11.2016      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Стартира проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени" съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

 

На 17.10.2016г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България, в качеството си на Управляващ орган по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония и Асоциация на жените предприемачи "УНИКУМ-КОС" от Куманово, Македония, в качеството си на Водещ партньор, сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ №РД-02-29-221/17.10.2016 и така поставиха началото на проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени".

 

Главната цел на FEMTERPRISE е да се подобрят условията за бизнес развитие в трансграничния регион чрез прилагане на иновативен неформален подход за укрепване на предприемаческия капацитет на жени-предприемачи на възраст 18-29 години и стимулиране на създаването на социални предприятия. Българският партньор по проекта е Сдружение „Вива Пауталия“ от гр. Кюстендил, България.

 

FEMTERPRISE ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността на бизнеса в трансграничния регион на България и Македония чрез: 1) създаване на устойчива трансгранична FEMTERPRISE мрежа на жените предприемачи; 2) укрепване на предприемаческия капацитет и създаване на възможности за професионална и социална реализация на млади жени-предприемачи; 3) разработване на платформата FEMTERPRISE - иновативен онлайн инструмент за подкрепа, изграждане на капацитет, наставничество и работа в мрежа между жени предприемачи, ментори, потенциални клиенти и инвеститори; 4) насърчаване на създаването в региона на социални предприятия, управлявани от жени; 5) промотиране на предприемаческата култура и социалното предприемачество.                                                                     

 

Общият бюджет на проекта е 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро са принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро са национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро са национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.         

 

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ: Онлайн платформа насърчава предприемачеството сред дамите от трансграничния регион

20.06.2017      ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

През месец юни 2017г. в рамките на проект "FEMTERPRISE - Насърчаване на създаването на социални предприятия чрез укрепване на предприемаческия потенциал на младите жени" съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България- Македония беше основана Трансгранична мрежа на жените-предприемачи „FEMTERPRISE”. Главната цел на FEMTERPRISE е да се подобрят условията за бизнес развитие в трансграничния регион чрез прилагане на иновативен неформален подход за укрепване на предприемаческия капацитет на жени-предприемачи на възраст 18-29 години и стимулиране на създаването на социални предприятия. Общият бюджет на проекта е 110 217.35 евро, от които 93 684.73 евро са принос на ЕС чрез фондовете по ИПП, 9 559.87 евро са национално съфинансиране на Република България и 6 972.75 евро са национално съфинансиране на Република Македония. Срокът за изпълнение на проекта е 15 месеца.     

 

Между 12 и 16 юни 2017г. като част от дейностите по проекта беше проведено 5-дневно обучение за изграждане на капацитет и овластяване на млади жени - социални предприемачи. В обучението взеха участие 30 млади дамипредприемачески потенциал от България и Македония.  Чрез практически насочени обучителни сесии беше изграден предприемаческия и лидерски капацитет на участничките, и бяха положени основите на FEMTERPRISE мрежата на жените предприемачи. В рамките на обучението беше представена и платформата www.femterprise.com

 

Платформата представлява онлайн изражението на създадената FEMTERPRISE Мрежа на жените - предприемачи. Платформата цели да овластява и свързва жени – предприемачи с ментори и инвеститори  посредством създаване на онлайнобщност, която е безопасна и подкрепяща. Платформата ще служи и като инструмент за повишаване на осведомеността и популяризиране на предприемаческата култура и социалното предприемачество, като позволява на потребителите да създават профили, да установяват партньорства, да обменят бизнес идеи, да споделят знания и да насърчават създаването на социални предприятия, ръководени от жени.

 

Научете повече за мрежатаFEMTERPRISE и направете своята регистрация на FEMTERPRISE

 

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония.

 

 

FOR YOU FINAL REPORT APPROVED BY MA

On 12.10.2012 the Joint Technical Secretariat within the IPA-CBC Bulgaria-Serbia Program approved the Final Project Progress Report of "For You" Project. The Final Progress Report is crucial for evaluating the overall project implementation and progress. It allows assessment of the project performance and achievement of the project objectives. It also provides information on the compliance with rules for the sound financial management and cost effectiveness of the project.

ENERPLAN PROJECT CLOSURE

On 22.04.2014 Viva Pautalia Associaltion in in partnership with the municipalities of Kostinbrod - Bulgaria and Dimitrovgrad - Serbia completed the implementation of the ENERPLAN Project. The project main objective was to contribute to the further integration of the cross-border region through the implementation of a package of measures for energy planning and energy efficiency for balanced sustainable development in the region.

 

Throughout the project weexamined many good practices in the field of energy planning and energy efficiency. We mapped the energy demand, supply and potential for improvement of the local energy mixin both cross-border municipalities  and implemented an energy efficiency audit of 7000 m² of public facilities.  A  pilot cross-border system for public monitoring of energy consumption was also installed.

 

In order to promote sustainable energy planning at cross-border level we created the innovative online based platform www.enerplan.info. The platform consists of two main sections – for the private and public sectors, including an Energy Atlas, system for public monitoring of energy consumption, energy scenarios , best practices and hanbooks with tips for households and municipalities. Two energy managers - one from each municipality - were trained to work with the created under the project software for municipal energy planning.

ENERPLAN SUBSIDY CONTRACT WAS SIGNED

On 22.04.2013 between Viva Pautalia Association and the Directorate General “Teritorial Cooperation Management” within the Ministry of Regional Development and Public Works, acting as Managing Authority for the Bulgaria-Serbia IPA Cross-Border Programme, was concluded a Subsidy Contract awarding the project ENERPLAN: Platform for ENERgy PLANning. The project implementation started on 23.04.2013 and is expected to end on 22.04.2014.

ENERPLAN WORKSHOPS CONDUCTED IN KOSTINBROD AND DIMITROVGRAD

On 21.03.2014 and 28.03.2014 Viva Pautalia Association in partnership with the municipalities of Kostinbrod - Bulgaria and Dimitrovgrad - Serbia conducted  two training workshops on the topic: "Innovative Internet platform for energy planning ENERPLAN - opportunities and tools"

The event was part of the activities under the project "ENERPLAN - Platform for Energy Planning", co- funded by the European Union through the IPA CBC Bulgaria – Serbia Programme. The worksops aimed to present to stakeholders from the cross-border region the activities , objectives and results achieved on the project. The created within the project online - based platform for energy planning www.enerplan.info was presented in details.

ENERPLAN SELECTED FOR FUNDING

On 08.10.2012 the project ENERPLAN - Platform for Energy Planning was selected for funding under the Second Call for Proposals - Bulgaria-Serbia IPA Cross-border Programme.